பயணங்கள்

நிமிடங்கள் நகர்ந்தாலும் ,
தூரம் நெருங்கவில்லை.

இலக்கை அடைந்த பின்னும்
ஏக்கம் குறையவில்லை.

வயிறு நிறைந்த பின்னும்
பசியது போகவில்லை.

கதை பல சொல்லி முடித்தும்
கற்பனை தீரவில்லை.

தூக்கம் நீங்கினாலும்
கனவு முடியவில்லை.

கோயிலை கண்ட பின்னும்
கடவுளை காணவில்லை.

கண்கள் வறண்ட போதும்
கலக்கம் விடவில்லை.

எங்கே எங்கே எங்கே ?
என் பயணங்கள் முடியவில்லை. . .

Advertisements